امروز 1395/09/13 ساعت 05:54


اخبار کشوری

طرح های عمرانی را از نگاه اقتصادی می توان به دو نوع انتقاعی و غیرانتفاعی تقسیم کرد. طرح عمرانی انتفاعی، طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری، علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی عاید نماید و طرح عمرانی غیرانتفاعی طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی، مطابق وظایف در نظر گرفته شده برای دولت اجرا می گردد و هدف آن حصول درآمد نیست.